Đăng ký trên GlobalTripInfo

Được sử dụng cho dịch vụ đặt chỗ

Được sử dụng cho dịch vụ tải lên và đặt chỗ